Phê duyệt danh mục dự án do WB tài trợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, quản lý bền vững tài nguyên rừng và tăng cường trữ lượng các bon của rừng ở Việt Nam" (REDD+).

Dự án trên do Quỹ Đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và các quy định hiện hành.

* Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường năng lực Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán" do WB tài trợ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện, phê duyệt văn kiện theo đúng các quy định hiện hành và chủ trì triển khai thực hiện dự án, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Kinh tế đô thị cuối tuần