Quận Ba Đình tiến hành chặt chẽ các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được quận Ba Đình quan tâm, chú trọng. Đến nay, quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử của quận luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, dân chủ, đúng luật.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Nguyễn Công Thành - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 một cách khẩn trương, nghiêm túc theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần 2 

Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, Thành ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU; Quận ủy Ba Đình đã khẩn trương cụ thể hóa thành Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 25/1/2021. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ, xây dựng biểu tiến độ cụ thể các công việc thực hiện, qua đó làm căn cứ quan trọng để triển khai thực hiện. Định kỳ đưa nội dung công tác bầu cử vào cuộc họp Ban Thường vụ hàng tuần. Duy trì giao ban Ban Chỉ đạo bầu cử đề rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ được giao.

Bên cạnh đó, chỉ đạo HĐND quận xây dựng kế hoạch và triển khai các bước tổ chức tổng kết hoạt động HĐND quận và phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo UBND quận thành lập Uỷ ban Bầu cử quận, ban hành quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ, Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/1/2021 của Ủy ban Bầu cử quận, thành lập 3 tiểu ban (Tiểu ban chỉ đạo thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử; Tiểu ban chỉ đạo an ninh trật tự, an toàn xã hội công tác bầu cử; Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử) và 1 tổ công tác giúp việc, 1 tổ phục vụ cuộc bầu cử. Các tiểu ban chỉ đạo đã xây dựng các văn bản triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ công tác bầu cử, tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo các chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh đó, Quận ủy Ba Đình đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/QU về việc “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhằm tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban MTTQ quận đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND quận khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu, số đại biểu giới thiệu ứng cử là: 65 đại biểu. Hết ngày 14/3/2021, Ủy ban Bầu cử quận đã tiếp nhận 65 hồ sơ ứng cử (không có hồ sơ tự ứng cử). Trong đó: Nữ có 36 hồ sơ (chiếm 55%); Ngoài đảng có 13 hồ sơ (chiếm 20%); Dưới 40 tuổi có 22 hồ sơ (chiếm 34%); Người dân tộc thiểu số có 1 hồ sơ (2%); Tái cử: 18 hồ sơ (28%); Trên đại học: 22 hồ sơ (34%); Đại học: 40 hồ sơ (62%); Dưới đại học: 3 hồ sơ (5%).

Quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử của quận Ba Đình luôn đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, dân chủ, đúng luật 

Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử quận chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Quận đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử và phương án về đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm chủ động, kịp thời, cụ thể hoá, đảm bảo thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điểm sau trái, chống âm mưu “Diễn biễn hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biển sâu rộng trong toàn Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban Bầu cử quận triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, thông qua các hội nghị đại biểu nhân dân. Việc tuyên truyền về công tác bầu cử góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong bầu cử, tiểu ban đảm bảo ANTT đã thực hiện kế hoạch, tập trung nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo Bầu cử những vấn đề liên quan đến công tác an ninh, trật tự. Công an quận đã thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng phiếu giao việc về tập trung thực hiện đảm bảo ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng đó, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an phường quyết tâm thực hiện chỉ đạo “2 đảm bảo, 4 không về kết quả bầu cử, 3 đẹp trong tuần trước và sau bầu cử, 8 không về tổ chức vụ phục vụ trong tuần trước và sau bầu cử” của Bí thư Thành uỷ. Triển khai công tác nắm bắt tình hình sâu rộng, chú ý phát hiện hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn, chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến các đối tượng để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

Qua nắm bắt tình hình, đến thời điểm này, quận chưa phát hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ có thể ảnh hưởng đến công tác bầu cử hoặc phát sinh vụ việc phức tạp về ANTT.