Quận Hoàng Mai có 91,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/1, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; triển khai phong trào năm 2021.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai đã tổ chức các hoạt động tập trung nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Kết quả, toàn quận có 94.388/103.477 hộ gia đình văn hóa, đạt 91,2%; 313/354 tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 88%; 102/171 đơn vị văn hóa, đạt 60,1%.
Lãnh đạo quận Hoàng Mai khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' năm 2020.
Các phường đã duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hằng tuần, ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt, tạo nên bộ mặt đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Cùng đó, hệ thống thiết chế văn hóa luôn được quận quan tâm đầu tư. Tại các phường đều có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; 100% tổ dân phố có nơi sinh hoạt văn hóa; 161/184 khu dân cư có nhà hội họp, đạt 89,4%, vượt chỉ tiêu thành phố giao 9,4%.
Năm 2021, quận Hoàng Mai chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, có chiều sâu. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tuyên truyền cho mỗi công dân trên địa bàn quận nhân thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đẩy mạnh củng cố, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao dân trí và đời sống tinh thần Nhân dân.
Quận cũng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu 89% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 82% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa; 70% đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa trong năm 2021.
Thời gian tới, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày càng được đẩy mạnh triển khai sâu rộng trong đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị các đơn vị, các phường tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch với những nội dung trọng tâm, trọng điểm.
Cụ thể, kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động để nâng hiệu quả điều hành của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ việc đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa theo đúng quy chế và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2020 - 2025.
Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động gắn với các biện pháp cụ thể để triển khai phong trào phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả tránh hình thức lãng phí. “Để xây dựng đời sống văn hóa chúng ta phải cố gắng bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa gia đình truyền thống và tiếp thu những giá trị văn hóa mới, hiện đại và tiến bộ để góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.
Trong dịp này, UBND quận Hoàng Mai đã khen thưởng 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; 70 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; 42 gia đình văn hóa tiêu biểu.