Quan tâm hơn nữa đến khen thưởng đột xuất, người lao động trực tiếp

Chia sẻ Zalo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường khen thưởng đột xuất với nhiều hình thức khác nhau, nhất là tập trung vào những tấm gương trong đời thường.

Sáng 1/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trong tâm trong năm nay.

Cùng với tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, trong năm qua, cấp ủy các cấp đã có chuyển biến tốt hơn trong nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng, góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác này; đồng thời chỉ đạo phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng ngành và từng địa phương, tạo động lực chung thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, củng cố quốc phòng an ninh và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì chủ trì phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì chủ trì phiên họp thứ 63 Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương.
Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có 13 tỉnh, thành phố và 14 bộ, ngành, đoàn thể trung ương được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; 730 đơn vị cấp huyện và xã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về khen thưởng trong những năm qua cũng tiếp tục được đổi mới, nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt là qua siết chặt quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua đã không còn tình trạng chạy danh hiệu và nâng cao số lượng khen thưởng đột xuất, người lao động trực tiếp…

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng kiến nghị rà soát các phong trào thi đua để định hướng chỉ đạo tránh hình thức và đặt hiệu quả lên trên hết; khen thưởng cần có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và cân đối tăng hơn nữa khen thưởng đột xuất, trực tiếp người lao động gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thi đua khen thưởng thường xuyên hơn…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2015 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với công tác khen thưởng; công tác khen thưởng được thực hiện chủ động và kịp thời hơn, nhất là khen thưởng người trực tiếp lao động, khen thường đột xuất,…

Đề cập các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, chúng ta đã bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng là phải bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn công tác thi đua khen thưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua hiện có; duy trì các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề linh hoạt, không quá cứng về số lượng phong trào. Các phong trào thi đua cần linh hoạt, sát cuộc sống, được thực hiện trong thời gian, lĩnh vực nhất định, có mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương người tốt việc tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của hệ thống cơ quan truyền thông từ Trung ương đến các địa phương trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới.

Không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua và tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng trong việc tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng trong việc tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời và quan tâm hơn nữa đến khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng cần được thực hiện trang trọng, nghiêm túc, đúng luật, đồng thời cần hết sức quan tâm đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tiếp tục rà soát, để xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua khen thưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần