DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Quận Thanh Xuân: Đưa quy ước, hương ước vào cuộc sống

Hồng Thái
20-10-2021 16:59
Kinhtedothi - Nhận thức tầm quan trọng của quy ước, hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo UBND 11 phường và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện; tập trung công tác thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Quận Thanh Xuân đưa quy ước, hương ước vào cuộc sống

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội về thực hiện quy ước, hương ước, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/5/2021 thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin chủ động ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn các phường tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu của TP đề ra.

Cùng với đó, quận tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin phối hợp với Ủy ban MTTQ quận, Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định nội dung quy ước của các tổ dân phố/phường đề xuất, đảm bảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Chỉ đạo UBND các phường rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy ước tổ dân phố bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP và quận về: Quyền con người, quyền công dân; thực hiện dân chủ cơ sở; chính sách dân số trong tình hình mới; xây dựng nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư...

Để việc xây dựng quy ước, hương ước theo đúng quy định, sát với thực tế cuộc sống, quận Thanh Xuân chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của 11 phường; Cổng/trang thông tin điện tử quận/phường về Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 2029/2018/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Đồng thời niêm yết công khai Quy ước tổ dân phố đã được UBND quận công nhận của tổ dân phố tại các bảng tin công cộng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; tuyên truyền đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư; thông qua hệ thống chính trị khu dân cư, các buổi sinh hoạt, hội nghị tổ dân phố, khu dân cư, lồng ghép thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

Các quy ước, hương ước thường xuyên được rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của từng tổ dân phố/phường trên địa bàn quận

Bên cạnh đó, các quy ước, hương ước thường xuyên được rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của từng tổ dân phố/phường trên địa bàn quận; các cơ quan chuyên môn từ quận tới phường chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và bãi bỏ nếu phát hiện thấy sai phạm trong việc thực hiện hương ước, quy ước; nhằm xây dựng hương ước, quy ước để không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục tốt đẹp của người dân tại từng cộng đồng dân cư.

Theo Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin quận Thanh Xuân Ngô Minh Hồng, đến thời điểm hiện tại, quận tiếp tục công nhận quy ước của 44 tổ dân phố thuộc các phường Khương Đình, Thanh Xuân Nam, Kim Giang. Phường Khương Mai tiếp tục duy trì thực hiện quy ước đối với các tổ dân phố đã được công nhận năm 2019; phường Phương Liệt tiếp tục rà soát, xây dựng điều chỉnh quy ước của các tổ dân phố (đã được công nhận năm 2019) cho phù hợp với tình hình thực tế; các phường còn lại đang rà soát, xây dựng quy ước đảm bảo đúng tiến độ của Thành phố và quận đề ra.

Có thể khẳng định, việc thực hiện quy ước trên địa bàn quận Thanh Xuân là một công cụ tự quản ở cộng đồng dân cư, phát huy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương; góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tạo niềm tin cho người dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại.