Quận Thanh Xuân: Phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 10/11, UBND quận Thanh Xuân và Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân Bùi Thu Trang và các lãnh đạo quận đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND quận và Ban Dân vận Quận ủy về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2026, UBND quận Thanh Xuân và Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân phối hợp, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận thành kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn, bảo đảm và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng đó, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại các cơ quan nhà nước, chính quyền quận và cơ sở, trọng tâm là triển khai Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/QU ngày 03/11/2021 của Quận ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước” trên địa bàn quận;  Đề án số 07-ĐA/QU ngày 28/9/2021 của Quận ủy về “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị”; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; nắm sát tình hình và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc trong Nhân dân và những kiến nghị của cử tri; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

UBND quận và Ban Dân vận Quận ủy cũng phối hợp tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và Nhân dân trên địa bàn quận tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhất là trong áp dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện nghiêm 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND TP.

Ngoài ra, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhân dịp này, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trao Giấy khen cho 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần