Quận Thanh Xuân thẩm định chủ trương đầu tư công 52 dự án giai đoạn 2021-2025

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo UBND quận Thanh Xuân, trong giai đoạn 2021-2025, tổng số danh mục công trình, dự án trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư công là 52 công trình, dự án.

Một góc quận Thanh Xuân
Một góc quận Thanh Xuân

Theo đó, trong 52 công trình, dự án, có 1 dự án nhóm B; 51 dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư dự kiến là 274,517 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 175,041 tỷ đồng; năm 2024: 109,832 tỷ đồng; năm 2025: 12,792  tỷ đồng).

Cụ thể, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 2 công trình, dự án (nhóm C) với tổng mức 23,175 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 23,148 tỷ đồng; năm 2024: 10,466 tỷ đồng).

Lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật có 31 công trình, dự án (nhóm C) với tổng mức là 112,999 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 90,399 tỷ đồng; năm 2024: 22,599 tỷ đồng).

Lĩnh vực văn hóa, thông tin có 14 công trình, dự án (nhóm C) với tổng mức là  49,733 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 29,887  tỷ đồng; năm 2024: 16,082 tỷ đồng; năm 2025: 3,764 tỷ đồng).

Lĩnh vực an ninh, trật tư có 1 công trình, dự án (nhóm C) với tổng mức là  1,454  tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 1,163 tỷ đồng; năm 2024: 0,291 tỷ đồng).

Lĩnh vực quốc phòng có 2 công trình, dự án (nhóm C) với tổng mức là 4,961 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 3,969 tỷ đồng; năm 2024: 0,992 tỷ đồng).

Lĩnh vực quản lý Nhà nước có 2 công trình, dự án (nhóm B: 1 dự án; nhóm C: 1 dự án) với tổng mức là 97,802 tỷ đồng (dự kiến phân kỳ đầu tư là năm 2023: 33,103 tỷ đồng; năm 2024: 55,671 tỷ đồng; năm 2025: 9,028 tỷ đồng).

Đối với 52 dự án, đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư 13 dự án có quy mô lớn, phức tạp. Giao phòng Tư pháp quận thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Số hóa dữ liệu hộ tịch tại UBND quận Thanh Xuân và 11 phường thuộc quận.

Giao UBND các phường làm chủ đầu tư 38 dự án đơn giản, có quy mô tổng mức đầu tư nhỏ đảm bảo phù hợp với năng lực của cấp phường và yêu cầu UBND các phường lựa chọn thuê các đơn vị tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 15/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ.