Quận ủy Long Biên quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Khắc Kiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 15/8, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII); Học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 198-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ (Ban Tổ chức T.Ư), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, mục đích của hội nghị giúp cấp ủy từ quận đến cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII), và bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị T.Ư 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Đồng thời, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nội dung Hội nghị T.Ư 10 (Khóa XII) và bài phát biểu của Tổng Bí thư. Trong đó nêu rõ, để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ…
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng thông tin tại hội nghị
Do đó, yêu cầu các cấp ủy từ quận tới cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với hình thức và đối tượng; Nâng cao sự chủ động trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch và những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sau khi nghe kết quả thông báo, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng thông tin về Kế hoạch số 198-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.
Trong đó, yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực…
Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải tiến hành chặt chẽ, đầy đủ đúng quy định của Đảng… Cấp ủy phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển; có số lượng, cơ cấu hợp lý để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện. Công tác nhân sự và bầu cử phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn công tác quy hoạch cán bộ với sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND quận, phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…