Quỹ bảo trì đường bộ đầu tư đường giao thông nông thôn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị đinh số 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Thay vì quy định toàn bộ phí sử dụng đường bộ thu được đối với mô tô tại địa phương nào bổ sung vào Quỹ bảo trì đường bộ của địa phương đó như Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP nêu rõ, phần phí này sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào Quỹ địa phương.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô giữa phần nộp vào ngân sách địa phương để cấp chi cho UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn và phần bổ sung vào Quỹ địa phương. Việc xác định tỷ lệ phân chia này phải cân đối giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và yêu cầu về quản lý bảo trì hệ thống đường địa phương; phù hợp với tình hình thu chi ngân sách địa phương và đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng quy đinh, hiệu quả.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung vào Điều 12 Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô giữa phần chi cho UBND cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ địa phương; quy định việc quản lý, sử dụng phần phí để lại cho UBND cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

Kinh tế đô thị cuối tuần