Quy chế hoạt động của Ban công tác tài chính vi mô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/7/2014, Ban công tác tài chính vi mô đã có Quyết định số 1481/QĐ-BCT ban hành quy chế hoạt động của Ban công tác tài chính vi mô.

Kinhtedothi - Ngày 24/7/2014, Ban công tác tài chính vi mô đã có Quyết định số 1481/QĐ-BCT ban hành quy chế hoạt động của Ban công tác tài chính vi mô.

Quy chế hoạt động của Ban công tác tài chính vi mô - Ảnh 1
Theo đó, về vị trí, chức năng: Ban công tác tài chính vi mô có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp Ban công tác thông qua tổ giúp việc do Thống đốc NHNN thành lập.

Ban công tác tài chính vi mô có các nhiệm vụ, quyền hạn bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hệ thống tài chính vi mô; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hệ thống tài chính vi mô; Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hệ thống tài chính vi mô; Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình hệ thống tài chính vi mô, trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hệ thống tài chính vi mô; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Ban công tác tài chính vi mô họp định hướng ít nhất 6 tháng một lần hoặc khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng Ban công tác. Nội dung cuộc họp, tài liệu liên quan đến cuộc họp của Ban công tác tài chính vi mô phải được thông báo và chuyển cho thành viên Ban công tác chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi họp, trừ trường hợp đột xuất.

Trưởng Ban công tác quyết định và chịu trách nhiệm về loại thông tin được phép công khai, loại thông tin mật, không phổ biến về hoạt động của Ban công tác. Ban công tác tài chính vi mô thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kinh tế đô thị cuối tuần