Quyết liệt giải quyết các dự án chậm tiến độ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 14/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đã họp tổng kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2014.

Theo đánh giá chung của các thành viên Ban Chỉ đạo, các dự án, nhiệm vụ triển khai của lĩnh vực điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đều đảm bảo khối lượng công việc, tiến độ và bố trí kinh phí. Tuy nhiên, ở một số dự án còn tình trạng chậm tiến độ và thiếu đồng bộ. Giai đoạn 2006-2012 vẫn còn 7 dự án, hạng mục chưa được nghiệm thu, trong khi tiến độ xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 -2020 còn chậm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ ở các dự án có tính chất liên địa phương,...

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án.

Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức nghiệm thu 7/8 dự án đã kết thúc, tiến độ triển khai đối với 6 dự án tại Quyết định 47 và 2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng như 14 nhiệm vụ, dự án trong giai đoạn đến 2020. Trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản, cơ chế liên quan theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến về vấn đề cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho việc triển khai các dự án đã phê duyệt, triển khai ở giai đoạn vừa qua mà đến nay chưa được thực hiện hoặc phải tạm dừng do không bố trí đủ vốn.