Rà soát các vị trí, địa điểm quảng cáo

Chia sẻ

KTĐT - Bộ VHTT&DL vừa yêu cầu đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Sở VHTT&DL các tỉnh, thành lập kế hoạch quán triệt, triển khai Luật Quảng cáo trong quý IV/2012.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp về quan điểm, mục tiêu, vai trò, vị trí và các quy định của Luật Quảng cáo; trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện.Bộ yêu cầu các Sở VHTT&DL tập trung triển khai rà soát các vị trí, địa điểm quảng cáo đã được quy hoạch, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch cho phù hợp yêu cầu tình hình mới theo quy định của Luật Quảng cáo.