Sẽ ban hành các chỉ tiêu phân định vùng thiểu số

Chia sẻ

KTĐT - Trong năm 2011, Ủy ban Dân tộc sẽ ban hành chỉ tiêu phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển kinh tế-xã hội áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

KTĐT - Trong năm 2011, Ủy ban Dân tộc sẽ ban hành chỉ tiêu phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển kinh tế-xã hội áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Đây là một trong những nội dung của nhiệm vụ công tác trong năm 2011 được Ủy ban Dân tộc xác định tại Hội nghị tổng kết chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135-II); tổng kết công tác dân tộc năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 4 và 5/1, ở Hà Nội.

Cũng trong nhiệm vụ, phương hướng công tác năm 2011, Ủy ban Dân tộc sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc theo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI; xác định Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 1971/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ban hành văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện Nghị định về công tác dân tộc; xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban Dân tộc xác định trong năm 2011 tiếp tục hoàn thiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 theo hướng xác định rõ đối tượng đầu tư, đối tượng thụ hưởng theo chuẩn nghèo mới, tập trung rà soát các chính sách đầu tư còn chồng chéo trên một địa bàn, xác định lại cơ chế quản lý, phân cấp đầu mối rõ ràng theo Nghị quyết của Chính phủ.

Ủy ban sẽ xây dựng chương trình, dự án, chính sách dân tộc và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015.

Để thực hiện công tác dân tộc hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc kiến nghị Chính phủ ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết của Chính phủ.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách đầu tư đủ mạnh, phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí, văn hóa tập quán của từng vùng, từng dân tộc, đặc biệt là việc huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư nhằm phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi, biên giới, vùng chịu nhiều thiên tai... Đề nghị Chính phủ giao định mức đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn cao hơn xuất đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, góp phần hạn chế sự dãn cách chênh lệch về đời sống và trình độ phát triển giữa các vùng miền và các dân tộc.

Trong năm 2010 vừa qua, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt công tác chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện một bước, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5-3%, số nhà ở tạm bợ, dột nát giảm nhanh; sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, y tế... đã được cải thiện rõ rệt./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần