Sẽ có Cổng Thông tin điện tử TBT

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử TBT và giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn chỉnh, phê duyệt Đề án và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương án xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Mạng lưới TBT Việt Nam) và cơ sở dữ liệu về TBT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử TBT.
Anhr minh họa
Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện xây dựng Cổng Thông tin điện tử TBT phải đảm bảo yêu cầu gắn kết với các hệ thống thông tin hiện có để tiết kiệm và phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo các định hướng và quy định hiện hành.

Đồng thời phát huy khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án. Về nguồn, mức kinh phí từ ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất với Bộ Tài chính để xem xét, bố trí theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, không lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp, quản lý và xử lý thông tin để bảo đảm việc xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử TBT.

* TBT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Technical Barriers to Trade” được dịch là Hàng rào kỹ thuật trong thương mại, đó là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình nhằm đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó (còn gọi là các biện pháp kỹ thuật – biện pháp TBT).

Ngày 26/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 114/2005/QĐ-TTg thành lập Mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (mạng lưới TBT Việt Nam) nhằm thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ của Việt Nam về thông báo và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến việc thực thi Hiệp định TBT của WTO.