Sẽ tổng kết 3 năm đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 trong tháng 3/2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và Chương trình hành động của Bộ, báo cáo đầy đủ, toàn diện, có định hướng cụ thể các kết quả thực hiện trong năm 2010 và năm 2011 về 12 nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 296/CT-TTg và 11 nhiệm vụ xác định trong Chương trình hành động của Bộ.

Bên cạnh đó, xác định rõ những giải pháp và chỉ tiêu mà Bộ và các trường đại học, cao đẳng cần đạt được trong năm 2012 nhằm thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2012.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương có văn bản chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước có trách nhiệm phối hợp với các Bộ chủ quản và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 với các yêu cầu cụ thể cần hoàn thành trong năm 2012.

Kinh tế đô thị cuối tuần