Sẽ trao quyền tự chủ nhiều hơn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, sau thời gian thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), cơ chế này còn khuyến khích các đơn vị SNCL tạo nguồn, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức theo năng lực và hiệu quả công việc, đồng thời gắn

Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị còn chậm, chưa có bước chuyển biến có tính đột phá. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành đánh giá cơ chế hoạt động của các đơn vị này, tổng kết phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế.

Ngày 6/3/2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Để thúc đẩy việc thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ  trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu đổi mới các  đơn vị SNCL.

Đó là tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị SNCL đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính. Sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với nhóm các đơn vị SNCL cung cấp các dịch vụ công có khả năng xã hội hoá cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo hướng: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính, tài sản khi cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội, được quyết định thu giá dịch vụ trên cơ sở khung giá tính đủ các chi phí hợp lý, đúng pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành; được Nhà nước giao vốn, xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho DN; được quyền quyết định việc huy động vốn, sử dụng vốn, tài sản gắn với nhiệm vụ được giao theo quy định để mở rộng việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tự quyết định số người làm việc và trả lương trên cơ sở thang, bảng lương của Nhà nước và hiệu quả, chất lượng công việc.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần thống nhất đẩy mạnh hơn nữa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước; tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kinh tế đô thị cuối tuần