Sớm chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm cao tốc Bắc-Nam

KHẢI HOÀ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Cần Thơ; Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ GTVT về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã giao các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án làm cơ sở để trình Chính phủ thông qua trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đến ngày 23/3/2022, Bộ GTVT đã nhận được số liệu tổng hợp về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của 8/12 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau); chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của 7 tỉnh có diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, QuảngNgãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

Theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, tổ chức thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 để thẩm định, trình Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cho toàn bộ Dự án (bao gồm toàn bộ 12 dự án thành phần).

Do vậy, để bảo đảm tiến độ gửi hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 để thẩm định theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và tổng hợp, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng (nếu có) và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên đối với dự án thành phần trên địa bàn quản lý, gửi Bộ GTVT trước ngày 27/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ cho toàn bộ Dự án trước khi gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển tổ chức thẩm định.

Trong đó lưu ý, đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1246/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/3/2022.

Các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn khẩn trương cử cán bộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp và đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, đồng thời tiếp nhận các quy hoạch, tài liệu có liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần