Đề nghị khen thưởng Huân chương cho 29 tập thể, cá nhân

Đề nghị khen thưởng Huân chương cho 29 tập thể, cá nhân

Kinhtedothi - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị khen thưởng Huân chương đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn TP.
TP Hà Nội đề nghị khen thưởng cho một số tập thể

TP Hà Nội đề nghị khen thưởng cho một số tập thể

Kinhtedothi - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017-NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước đối với một số tập thể trên địa bàn TP Hà Nội.
Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 4 cá nhân

Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 4 cá nhân

Kinhtedothi - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng TP, Sở Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với 4 cá nhân.
Danh sách dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Danh sách dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Kinhtedothi - Căn cứ khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đăng tải danh sách 67 trường hợp (gồm 38 tập thể và 29 cá nhân) đề nghị khen thưởng Huân chương năm 2019 để lấy ý kiến Nhân dân. Cụ thể như sau: