Cơ cấu lại nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Cơ cấu lại nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Kinhtedothi – Tham luận gửi về hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” do TP Hà Nội tổ chức, các chuyên gia, lãnh đạo TP Hà Nội đã làm rõ hơn về những đặc thù của Hà Nội trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bước chuyển mạnh trong tư duy tạo sức bật lớn về kinh tế

Bước chuyển mạnh trong tư duy tạo sức bật lớn về kinh tế

Kinhtedothi - Dấu ấn lịch sử sâu đậm và quan trọng nhất mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong sự lãnh đạo kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là khởi xướng, sáng tạo và lãnh đạo công cuộc đổi mới, mà trước hết là “đổi mới về tư duy kinh tế”, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Kinhtedothi - Báo điện tử Đảng Cộng sản đưa tin, ngày 3/6, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.