Ấn tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Nguyễn Bính và Tố Hữu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Ấn tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Nguyễn Bính và Tố Hữu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

Kinhtedothi-Sáng 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc: Cần những vị tư lệnh hành động để chiến lược đi vào cuộc sống

Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc: Cần những vị tư lệnh hành động để chiến lược đi vào cuộc sống

Kinhtedothi – Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra hôm 24/11 đã đưa ra nhiều phương án nhằm “chấn hứng văn hoá”. Với trách nhiệm của mình, các nghệ nghệ sĩ, đại diện cơ quan quản lý văn hoá đã đưa ra những đánh giá, nhận xét về Chiến lược quản lý văn hoá đến năm 2030.
Xây dựng văn hóa trong Đảng để tạo động lực, niềm tin trong Nhân dân

Xây dựng văn hóa trong Đảng để tạo động lực, niềm tin trong Nhân dân

Kinhtedothi – Xây dựng văn hóa trong Đảng, cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị để tạo động lực, niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.; Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng nay, 24/11, phát biểu tham luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô...
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Kinhtedothi - Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 24/11, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VHTT&DL phối hợp tổ chức triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Triển lãm cho thấy rõ quan điểm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" mà Bác Hồ từng phát biểu cũng như đã thực hiện trong suốt cuộc đời mình, qua những chỉ đạo, những cuốn sách Bác viết, bức thư Bác gửi các trí thức, văn nghệ sĩ.