6 nhiệm vụ trọng tâm để hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn

6 nhiệm vụ trọng tâm để hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn

Kinhtedothi-Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.