Phát triển vận tải tiết kiệm nhiên liệu góp phần xây dựng nền kinh tế xanh tại Việt Nam

Phát triển vận tải tiết kiệm nhiên liệu góp phần xây dựng nền kinh tế xanh tại Việt Nam

Kinhtedothi - Diễn đàn sử dụng năng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông diễn ra nhằm hưởng ứng hưởng ứng và thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng quốc gia theo nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị