Tinh giản biên chế mới giảm những người “tinh”

Tinh giản biên chế mới giảm những người “tinh”

Kinhtedothi-Theo Bộ Nội vụ, dù đạt về chỉ tiêu số lượng nhưng tinh giản biên chế (TGBC) chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; việc TGBC mới chủ yếu giảm số người về hưu, thôi việc, nghỉ việc và chỉ giảm người “tinh” (đủ năng lực tham gia khu vực tư)...
Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ Công văn vừa ban hành để tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1/1/2022 đối với các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP và 143/2020/NĐ-CP).