"Không nên có mục phân loại đảng viên trung bình"

"Không nên có mục phân loại đảng viên trung bình"

Kinhtedothi - Trong đánh giá đảng viên chỉ nên ghi 2 loại: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; Bỏ ghi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Trung bình, bởi không có tiêu chí xác định phân loại...