Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực đột phá cho sự phát triển

Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực đột phá cho sự phát triển

Nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam trong văn học, nghệ thuật

Vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam trong văn học, nghệ thuật

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) T.Ư tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với VHNT 80 năm qua”.
Bài 2: Kế thừa, bổ sung và phát triển

Bài 2: Kế thừa, bổ sung và phát triển

Kinhtedothi - 80 năm đã trôi qua, song tính chất soi đường của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn vẹn nguyên giá trị và được Đảng ta kế thừa, bổ sung và phát triển.
Tiếp tục tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển văn hóa

Tiếp tục tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển văn hóa

Kinhtedothi-Sáng 27/2, tại Hà Nội khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
Khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa

Khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa

Kinhtedothi -Sáng 27/2, Bộ VHTT&DL, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển".
80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh

80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh

Kinhtedothi - Bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản đề cương sẽ tiếp tục được làm rõ trong phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam”.