Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 15/1, UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác Mặt trận 2012, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2013.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2013, UB T.Ư MTTQ Việt Nam xác định tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VII).