Thành lập BCĐ tổng điều tra, kiểm kê rừng

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015.

KTĐT - Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) làm Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ NNPTNT làm Phó Trưởng Ban. Thứ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê làm thành viên Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010-2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời, chỉ đạo thực hiện Dự án này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 80/TTg-KTN ngày 15/1/2009 về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng.

Ban Chỉ đạo họp sơ kết định kỳ 6 tháng/lần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ, những tồn tại phát sinh trong việc triển khai các Dự án, đồng thời đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề cần thiết.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo sẽ hoạt động không chuyên trách. Bộ trưởng Bộ NNPTNT sử dụng bộ máy hành chính thuộc Bộ để giúp việc Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng được hoàn thành.

Kinh tế đô thị cuối tuần