Thành lập BCĐ ứng dụng dữ liệu điện tử phục vụ chuyển đổi số

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo 06 thành phố là đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 21/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Ban Chỉ đạo 06).

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo 06 thành phố là đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực là đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Các Phó Trưởng ban: Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Công an thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công rõ nhiệm vụ và triển khai đến các thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố bảo đảm đúng quy định; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND, ngày 8/10/2021, về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án Sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng là Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án Sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Thành viên Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai Đề án Sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quy định để triển khai công việc và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/2/2022 và thay thế Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội.