Thảo luận, thống nhất các phương án trong dự thảo sửa đổi

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 13/8, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 5.

Đây là phiên họp quan trọng nhằm thảo luận, thống nhất các phương án trong dự thảo sửa đổi sẽ trình tại phiên họp sắp tới của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Trong hai ngày làm việc 13 - 14/8, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ thảo luận, cho ý kiến về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung: Lời nói đầu; Chương I: Chế độ chính trị; Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các nội dung như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường tại Chương III; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa tại Chương IV. Đồng thời, Ban Biên tập cũng cho ý kiến về dự kiến sửa đổi, bổ sung các nội dung tại các chương về: Quốc hội; Chủ tịch nước; Các thiết chế hiến định độc lập; Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; Chính phủ; Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân; Chính quyền địa phương.