Thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng cục Dạy nghề

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 86/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Dạy nghề có 11 đơn vị là các vụ chuyên môn, văn phòng giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục là Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề.

So sánh với quy định hiện đang được áp dụng, quy định mới giữ nguyên cơ cấu 9 đơn vị chức năng quản lý nhà nước là: Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị dạy nghề; Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề; Vụ Kỹ năng nghề; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng.

Đồng thời, thay đổi, bổ sung 2 đơn vị chức năng quản lý nhà nước là: Vụ Dạy nghề chính quy và Vụ Dạy nghề thường xuyên.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 15/11/2011.
 
 
 

Kinh tế đô thị cuối tuần