Thêm thành viên BCĐ quốc gia xây dựng xã hội học tập

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020.

Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 927/QĐ-TTg ngày 22/6/2010. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020 có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp xây dựng xã hội học tập.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng xã hội học tập; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo này.