Thị xã Sơn Tây bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 50 đảng viên mới

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhteodothi - Hơn 50 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã Sơn Tây vừa tham gia lớn bồi dưỡng lý luận chính trị do Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với các ban Đảng của Thị ủy tổ chức.

Hơn 50 đảng viên của thị xã Sơn Tây tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (Ảnh: Phan Thanh).
Hơn 50 đảng viên của thị xã Sơn Tây tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (Ảnh: Phan Thanh).

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị vừa được khai giảng vào sáng nay (6/4) tại Trung tâm Chính trị thị xã Sơn Tây. Dự kiến thời gian học sẽ kéo dài từ 6 - 14/4.

Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ  được học tập, quán triệt các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư về chương trình bồi dưỡng đảng viên mới.

Cụ thể, các chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các chuyên đề như: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra còn các chuyên đề như: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số điểm cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc tiếp