Thủ tướng đã kết luận và chỉ đạo về hoạt động của SCIC

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của SCIC.

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của SCIC.

Về tình hình hoạt động và cơ chế quản lý các khoản thu nhập, tiền lương của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với những thông tin liên quan mà dư luận đang quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận chính thức và chỉ đạo đối với vấn đề này.

Trong tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của SCIC.

Trong bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp này, Thủ tướng nêu rõ do hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) kể cả chế độ tiền lương, tiền thưởng vẫn chưa có cơ chế riêng mà phải thực hiện theo cơ chế hiện hành như đối với doanh nghiệp nhà nước khác nên đã bộc lộ sự chưa phù hợp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, SCIC cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của SCIC.

Về cơ chế quản lý tài chính, tiền lương và thu nhập của SCIC, căn cứ trên kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, rà soát đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán, quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của SCIC; chỉ đạo SCIC, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines báo cáo đầy đủ căn cứ và điều kiện chi trả tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, nhân viên; phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên kiêm nhiệm; đồng thời giải trình rõ những kiến nghị về mức chênh lệch thu nhập bình quân của các thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, phân tích làm rõ tính hợp pháp và hợp lý của việc tính toán, xác định đơn giá tiền lương kế hoạch và thực hiện năm 2008 của SCIC; của các khoản thu nhập thực tế của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; đề xuất các biện pháp xử lý đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quản lý tiền lương và thu nhập đối với lãnh đạo SCIC.

Điểm lại diễn biến sự việc, đầu tháng 12/2009, Kiểm toán Nhà nước đã thông báo kết quả kiểm toán một số cơ quan, đơn vị trong năm 2009, trong đó có SCIC.

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong quá trình hoạt động SCIC còn bộc lộ một số hạn chế, như việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn; quản lý các khoản thu nhập, chi phí; chế độ lương, thưởng; tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp… Đoàn kiểm toán đã phát hiện, kiến nghị SCIC nộp ngân sách nhà nước số thuế còn phải nộp đến 31/12/2008 là 25,2 tỷ đồng.

Sau khi Kiểm toán Nhà nước công bố kết luận kiểm toán (ngày 2/12/2009), Bộ Tài chính cũng đã có văn bản ngày 14/12/2009 giải trình liên quan đến 3 vấn đề: Phụ cấp của các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị SCIC, việc phê duyệt đơn giá tiền lương của SCIC việc chi trả lương trong Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA).

Theo Bộ Tài chính, các thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị nhận một khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác từ SCIC (năm 2007 là 1.421.550 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 157.950 đồng; năm 2008 đến nay là 2.187.000 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 243.000 đồng).

Cùng ngày (14/12/2009), SCIC cũng đã có công văn giải trình về vấn đề lương và hiệu quả hoạt động.

--

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 03/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

_____________

Ngày 05 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Tham gia cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước báo cáo; Bộ Tài chính báo cáo giải trình một số vấn đề liên quan đến hoạt động của SCIC theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; ý kiến của các Phó Thủ tướn Chính phủ và ý kiến của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; thúc đẩy quá trình sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tập trung nguồn lực của Nhà nước để thực hiện những mục tiêu lớn; là đơn vị mới được thành lập theo mô hình mới nên quản lý của SCIC vừa phải triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy chế hiện hành, vừa phải nghiên cứu xác lập các điều kiện cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, kinh doanh vốn nhà nước. Tuy nhiên, do công tác nghiên cứu, cập nhật để bổ sung, điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động và quản lý của SCIC làm còn chậm nên cho đến nay hoạt động của SCIC kể cả chế độ tiền lương, tiền thưởng vẫn chưa có cơ chế riêng mà phải thực hiện theo cơ chế hiện hành như đối với doanh nghiệp nhà nước khác nên đã bộc lộ sự chưa phù hợp. Bộ Tài chính, SCIC cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của SCIC

2. Căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu các Bộ:

a) Bộ Tài chính chủ trì, rà soát đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán, quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của SCIC; chỉ đạo SCIC, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines báo cáo đầy đủ căn cứ và điều kiện chi trả tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, nhân viên; phụ cấp kiêm nhiệm đối với các thành viên kiêm nhiệm; đồng thời giải trình rõ những kiến nghị về mức chênh lệch thu nhập bình quân của các thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu tại báo cáo của Đoàn kiểm toán.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, phân tích làm rõ tính hợp pháp và hợp lý của việc tính toán, xác định đơn giá tiền lương kế hoạch và thực hiện năm 2008 của SCIC; của các khoản thu nhập thực tế của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; đề xuất các biện pháp xử lý đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quản lý tiền lương và thu nhập đối với lãnh đạo SCIC.

3. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát lại chế độ tiền lương và thu nhập của các doanh nghiệp nhà nước; sớm trình Chính phủ Nghị định về quản lý tiền lương và thu nhập tại các công ty nhà nước theo hướng khuyến khích các công ty hoạt động có hiệu quả, chất lượng và năng suất lao động cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg; các Phó TTg;

- Các Bộ: TC, LĐTB&XH, NV,

- Thanh tra CP;

- Tổng kiểm toán Kiểm toán Nhà nước;

- TCTy ĐT&KD vốn NN (SCIC);

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: ĐMDN, KGVX, KTN, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng