Tiết giảm chi thường xuyên

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 7/5/2015, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn chỉ đạo số 303/ UBND –KT, trong đó nêu rõ: Dừng thực hiện và hủy bỏ đối với các khoản chi thường xuyên.

Theo đó, những khoản chi thường xuyên được giao đầu năm 2015 mà sau ngày 30/6/2015 đơn vị dự toán cấp I chưa phân bổ (trừ các khoản được phép phân bổ, cấp phát theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép) thì phải dừng thực hiện và huy bỏ.

Tương tự, các khoản chi mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm, nhưng đến 30/6/2015 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu thì cũng dừng thực hiện và hủy bỏ, trừ trường hợp: Kinh phí dự phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tại; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,  các khoản chi được phép thực hiện theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các sở, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát kinh phí mua sắm của đơn vị mình và gửi kết quả giảm cắt (nếu có) cho cơ quan tài chính đồng cấp (theo mẫu hướng dẫn) trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp báo cáo UBND đồng cấp quyết định điều chỉnh giảm dự toán. Trường hợp chưa có quyết định cắt giảm của UBND có thẩm quyền, thì Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện kiểm soát thanh toán cho đơn vị theo dự toán ngân sách nhà nước được giao theo quy định hiện hành. Các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện rà soát, cắt giảm theo Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ.

Trong quá trình kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước phát hiện các khoản khi phí mua sắm, sửa chữa đã được bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tạm dừng thanh toán, đồng thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP.

UBND TP yêu cầu, các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định của TƯ và TP liên quan các quy định về mua sắm xe ô tô; chi bộ máy quản lý nhà nước, các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công l
ập, nhất là các khoản chi điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, kỷ niệm, khởi công, động thổ, khánh thành các công trình, công tác phí trong và ngoài nước từ ngân sách nhà nước. 

Trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ chi tiêu về tổ chức hội nghị, hội thảo; chế độ tiếp khách trong nước và quốc tế; hạn chế tình trạng phô trương, hình thức, tiếp khách tràn lan gây lãng phí ngân sách nhà nước. Cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổ chức các lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không cần thiết… Hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung (trừ các nội dung cần thiết bắt buộc); tăng cường hình thực họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành xử lý các công việc liên quan. Đối với các cuộc họp, hội nghị bắt  buộc phải tổ chức trên phạm vi toàn TP, toàn ngành phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. Cuộc họp do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP triệu tập phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP; cuộc họp của do cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện triệu tập phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Chi phí các hoạt động trên cần được công khai tại nơi làm việc, trên trang thông tin điện tử…Định kỳ hàng quý (vào ngày 22 của tháng cuối quý), các các sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã báo tình hình thực hiện của đơn vị về Sở Tài chính để báo cáo UBND TP và Bộ Tài chính…Đối với các nội dung quy định (khoản 1 tại Công văn này) thì các đơn vị (nêu trên) báo cáo tình hình thực hiện vào quý III và quý IV trước ngày 22 của tháng cuối quý.

Căn cứ vào các quy định tại Nghị quyết 01 của Chính phủ (nêu trên) và Chương trình hành động số 01 ngày 5/1/2015 của UBND TP  và hướng dẫn tại công văn này,  các các sở, ban, ngành thuộc TP; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các nội dung nêu trên./.

Kinh tế đô thị cuối tuần