Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Theo đó mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 7 thập kỷ qua và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; ghi nhận và đánh giá những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.
Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh minh họa)
Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh minh họa)
Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Yêu cầu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Hướng dẫn nêu rõ nội dung tuyên truyền gồm: Quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn” trong toàn quân …

Những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của nhân dân các địa phương trong cả nước; sự nỗ lực cố gắng của quân đội trong tham mưu và làm vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng của đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ của Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo Hướng dẫn, về hình thức tuyên truyền kỷ niệm như: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt, giao lưu; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm; tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu, đề cương và một số ấn phẩm tuyên truyền về sự kiện; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các phong trào thi đua. 

Kèm theo Hướng dẫn Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.