Toàn văn 18 nghị quyết Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, diễn ra tháng 12/2021.

1. Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)
2. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

3. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

4. Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND Về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

5. Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

6. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

7. Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

8. Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

9. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

10. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

11. Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

12. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

13. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

14. Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

15. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

16. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

17. Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

18. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)