Tổng cục Môi trường “trần tình” về việc thanh tra 3 doanh nghiệp/ngày

Thương Huế
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm rộng đường dư luận trước thông tin “Bộ Tài nguyên và Môi trường mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp”, sáng nay, Tổng cục Môi trường đã có thông tin chính thức về việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017 tới báo chí.

Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã lập Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017, ban đầu đối với 758 cơ sở.

 Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 ban đầu là 758 cơ sở, sau rút xuống 472.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch thanh tra trên đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

Về việc triển khai kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 03 Cục: Kiểm soát hoạt động môi trường, Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Môi trường miền Nam; với sự tham gia của các Cục: Kiểm soát ô nhiễm, Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế/ Khu công nghiệp, Sở Công Thương, lực lượng cảnh sát môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở thuộc đối tượng thanh tra.

Các đoàn thành tra có đơn vị được trưng cầu giám định nước thải, khí thải và chất thải khác tham gia. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch thanh tra. Các đoàn thanh tra được chia thành các tổ, tổ chức thanh tra ở các cơ sở dưới sự chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra bao gồm việc chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác. Để đảm bảo các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Đến nay, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch, riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành Kết luận theo quy định của Luật Thanh tra.