Tổng kim ngạch XNK 6 tháng đầu năm đạt 124,01 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kim ngạch xuất khẩu (XK) có thuế đạt 4.774 tr USD giảm 5,1% (4.774/5.030) so với cùng kỳ năm 2012. Đây là số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 61,5 tỷ USD tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2012; kim ngạch NK đạt 62,5 tỷ USD tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012. Nhập siêu 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 929 trUSD.
 
Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng giá trị XNK trong 6 tháng ước 72,3tỷ USD chiếm 58,3% tổng kim ngạch XNK, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó xuất khẩu đạt 37,2 tỷ USD tăng 27,6% và nhập khẩu đạt 35,1 tỷ USD tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Tổng kim ngạch XNK chịu thuế 6 tháng/2013 đạt 36 tỷ USD (tăng 2,3% so với cùng kỳ 2012), chiếm 29% tổng kim ngạch XNK.
 
Trong đó: Kim ngạch XK có thuế đạt 4.774 tr USD giảm 5,1% (4.774/5.030) so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế phát sinh đạt  6.763,6 tỷ đồng giảm 17,94% (tương đương 1.478 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2012.  Kim ngạch NK có thuế đạt 31.235 tr USD tăng 3,5% (31.235/30.178 tr USD) so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế phát sinh đạt 93.000 tỷ đồng tăng 11,3% (tương đương 9.450 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2012.
 
 Tổng kim ngạch XNK của khối doanh nghiệp có vốn nhà nước suy giảm so với cùng kỳ 2012 (đạt 19,92 tỷ USD, giảm 9,6% so với 6 tháng/2012). Trong khi đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khối các doanh nghiệp khác đạt tăng trưởng dương (khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 72,29 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước; khối các loại hình doanh nghiệp khác đạt 31,8 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2012). 
 
 Tổng trị giá XNK của khối doanh nghiệp FDI ngày càng chiếm ưu thế trong tổng kim ngạch XNK. Tỷ trọng kim ngạch XNK của khối này chiếm tới 58,3%, cao hơn hơn 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2012. 
 
 Tổng kim ngạch XNK nhóm hàng hóa là thành phẩm tăng mạnh (23,5%) so với cùng kỳ 2012 và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng kim ngạch XNK của cả nước (chiếm 76,5%). Trong khi đó, kim ngạch XNK nhóm hàng là nguyên vật liệu, sản phẩm thô lại giảm 5,1% và chiếm 23,4% trong tổng trị giá XNK của cả nước.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần