TP Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2.300 tỷ đồng tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

Đoàn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nội dung trong “Đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do TP quản lý” mà Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh vừa trình UBND TP.

Đây là đề án trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.
 Cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Theo nội dung đề án, thí điểm chi thu nhập tăng thêm sẽ được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã - phường - thị trấn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo tính toán của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, nhu cầu kinh phí để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức năm 2018 là hơn 2.342 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 - 2020, nhu cầu kinh phí trả thu nhập tăng thêm hàng năm sẽ tiếp tục được xác định dựa trên Quỹ tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách TP; nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm và hệ số điều chỉnh tăng thu nhập hàng năm dựa trên khả năng cân đối ngân sách.

Mức chi trả thu nhập tăng thêm với hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị trong giai đoạn 2018 - 2020 theo lộ trình như sau: Năm 2018, tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Năm 2019 tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Năm 2020 tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.
Giải quyết hồ sơ cho người dân tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hồ Chí Minh
Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại đơn vị là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành, được sử dụng theo trình tự như sau: Nguồn cải cách tiền lương của đơn vị từ năm trước chuyển sang; nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định; nguồn cải cách tiền lương được trích lập từ nguồn thu được để lại hàng năm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm tại cấp ngân sách quận, huyện bao gồm: Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang của cấp ngân sách quận, huyện; nguồn 50% tăng thu ngân sách quận, huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm trước so với dự toán năm năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; nguồn 50% tăng thu ngân sách quận, huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) dự toán năm hiện hành so với dự toán năm trước.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Ngày 22/10/2009 của Chính phủ, ở cấp phường xã, thị trấn, ngoài cán bộ, công chức còn có những người hoạt động không chuyên trách. Đối với đặc thù của TP, khối lượng công việc của cán bộ không chuyên trách ở cấp xã phường - thị trấn nhiều, có tính chất công việc như đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Do đó, căn cứ đặc thù của TP,để cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã phường - thị trấn, để đội ngũ này yên tâm công tác, TP đã đề nghị cho đối tượng này được hưởng chế độ chi thu nhập tăng thêm của Đề án...

Dự kiến, đề án này sẽ được thực hiện từ ngày 1/4/2018 đến 31/12/2020.