Tràn lan vi phạm về khai thác đá

Chia sẻ

KTĐT - Theo thống kê của Sở TN&MT Hà Nội, qua kiểm tra, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá, có tới 7/10 đơn vị đang khai thác đá chưa lập thiết kế thi công, hoặc có lập nhưng chưa phê duyệt thiết kế thi công theo qui định và chưa lập bản đồ hiện trạng...

; 6/10 đơn vị khai thác đá chưa tiến hành quan trắc môi trường đầy đủ; 4/10 đơn vị chưa lập đề án cải tạo môi trường; 1/10 công ty khai thác vượt công suất cho phép qui định trong giấy phép.