Triển khai hoàn thuế điện tử trên toàn quốc

Tiến Thành
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 710 về việc triển khai thủ tục hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh thành trên cả nước từ tháng 5/2017.

Theo Quyết định 710 của Bộ Tài chính, về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử với cơ quan Thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2790 ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử.
 
Theo đó, thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1/5/2017, với đối tượng là người nộp thuế đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 110 ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Quyết định 710 cũng nêu rõ, cơ quan thuế, người nộp thuế tham gia sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế phải thực hiện đúng Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2790 ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính.
Theo Quy trình này, người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế được sử dụng các thông tin đã đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan Thuế gồm chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Giao dịch hoàn thuế điện tử của người nộp thuế được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan Thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.
Việc lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gồm 5 bước: Lập hồ sơ hoàn thuế điện tử; Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử; Nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; Nhận thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế; Giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế.
Đồng thời, Quy trình cũng quy định rõ, người nộp thuế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế nhưng sau đó có văn bản hủy đề nghị hoàn thuế thì người nộp thuế phải gửi văn bản hủy đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.