Triển khai kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, quận, huyện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để hiện thực hóa "Năm kỷ cương hành chính 2013", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND, triển khai kiểm tra công vụ của Đoàn Kiểm tra công vụ TP.

Theo đó, Đoàn Kiểm tra công vụ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên tất cả các sở, ban, ngành; quận, huyện, phường, xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc TP vào các ngày, giờ làm việc năm 2013.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các chỉ đạo của UBND TP và cơ quan quản lý cấp trên về các việc cụ thể được giao; Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Đợt kiểm tra này nhằm tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những quy định pháp luật, thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.