Triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch (số 126/KH-UBND) triển khai phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)". Đây được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố giai đoạn 2011 - 2020.

Theo kế hoạch, đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc TP đăng ký thi đua phải hoàn thành chất lượng, đúng thời hạn các nội dung được phân công trong xây dựng NTM; từ thực tiễn đề xuất với TP và các bộ, ngành Trung ương bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Đồng thời, đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ làm chuyển biến rõ nét ít nhất 1 huyện trong xây dựng NTM. Đối với các huyện, thị xã, số xã tối thiểu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 là 40%, giai đoạn 2016 - 2020 là 70%... Với các xã, phải đạt chuẩn NTM theo qui định và là xã tiêu biểu của huyện, thị xã trong nỗ lực xây dựng NTM…