Ưu tiên vốn ngân sách trung ương cho các khu kinh tế ven biển

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển (KKTVB), thực hiện từ ngày 1/1/2010.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển (KKTVB), thực hiện từ ngày 1/1/2010.
 
KKTVB được hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương phải có đủ các điều kiện: Có trong Quy hoạch phát triển các KKTVB của Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; có Ban Quản lý khu kinh tế được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các KKTVB được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên. Trước hết ưu tiên phân bổ vốn cho KKTVB có các dự án, công trình đầu tư mang tính động lực và có ý nghĩa quan trọng đối với  phát triển ngành và lĩnh vực đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định đầu tư có tổng mức vốn đầu tư đăng ký từ 20.000 tỷ đồng trở lên.

Tiếp đến, ưu tiên KKTVB thành lập ở địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn; KKTVB đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Vốn ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ cho các dự án, công trình đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trục chính trong KKTVB và hệ thống giao thông kết nối KKTVB với hệ thống giao thông bên ngoài; bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu nhà ở công nhân và khu tái định cư phục vụ người bị thu hồi đất trong KKTVB; đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu phi thuế quan trong KKTVB.

Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ bao gồm: Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương được phân bổ theo kế hoạch hàng năm; vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ đối với hệ thống giao thông trục chính; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 

Kinh tế đô thị cuối tuần