Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Gia Lâm lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159 của Bộ Chính trị về việc thảo luận, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ngày 10/11 vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho 4 dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Hội nghị có 8 ý kiến trực tiếp và 15 ý kiến bằng văn bản tập trung thảo luận, đưa ra nhiều đóng góp tâm huyết, trí tuệ đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp đều bám sát quan điểm về tính thống nhất, lấy Báo cáo chính trị làm trung tâm và có đối chiếu, so sánh với Cương lĩnh và văn kiện các Đại hội trước. Đồng thời, tập trung đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước thời gian tới.
 Đại biểu huyện Gia Lâm nêu ý kiến đóng góp.

Các ý kiến nhất trí Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, cơ bản kết tinh được trí tuệ và những kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời vừa kế thừa những nội dung đã được nêu trong văn kiện các Đại hội trước, vừa có nhiều phát triển phù hợp với thực tiễn và đổi mới tư duy đối với các vấn đề trọng đại của đất nước, trong 5 - 10 năm tới.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú đã tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng thời cho biết các ý kiến này sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổng hợp đầy đủ để gửi về Ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.