VietinBank phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ

Minh Khôi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 31/5/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hiện thực hoá việc tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của VietinBank số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020, ĐHĐCĐ đã ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank quyết định “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019” theo đúng nội dung phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Trên cơ sở Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank, Công văn số 3829/NHNN-TTGSNH ngày 28/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank, ngày 31/5/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Với vốn điều lệ được bổ sung, VietinBank sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cấp vốn cho nền kinh tế, đầu tư vào chuyển đổi số, nhân lực, phát triển dịch vụ, mạng lưới, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước.

Một số nội dung chính của Phương án tăng Vốn Điều lệ của VietinBank:

Mức tăng vốn điều lệ:

Mức vốn điều lệ hiện tại: 37.234.045.560.000 đồng.

Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10.823.750.870.000 đồng.

Mức vốn điều lệ dự kiến, sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 48.057.796.430.000 đồng (tăng 29,0695% so với trước khi phát hành).

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

+Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

+Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).

+Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.723.404.556 cổ phiếu.

+Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.

+Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

+Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.082.375.087 cổ phiếu.

+Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.823.750.870.000 đồng

+Tỷ lệ phát hành: 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.

+Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được -ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.

+Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

+Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III - Quý IV/2021.

+Thời gian hoàn thành: Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

+Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

-Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.