DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung của VIB

16-07-2014 18:02
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5017/NHNN-TTGSNH về việc xác nhận đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB).
Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo đề nghị của VIB tại văn bản số 1995/2014/CV-VIB ngày 27/5/2014, số 2327/2014/CV-VIB ngày 23/6/2014 đã được Đại hội đồng của đông VIB thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0121/2013/VIB-NQĐHĐCĐ ngày 11/11/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 980/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VIB ngày 29/4/2014.

VIB hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản đó đương nhiên vô hiệu và VIB có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VIB phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của VIB thông qua.
TAG: