5 trường hợp hoãn, ngừng đình công

Chia sẻ

KTĐT - Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động vừa được Chính phủ ban hành, có 5 trường hợp hoãn, ngừng đình công.

5 trường hợp hoãn, ngừng đình công gồm:

1- Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về điện, nước, vận tải công cộng và các dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động và ngày Quốc khánh.

2- Đình công dự kiến tổ chức tại địa bàn đang diễn ra các hoạt động nhằm phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

3- Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

4- Đình công diễn ra đến ngày thứ ba tại các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, vệ sinh công cộng làm ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành phố thuộc tỉnh.

5- Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhà đầu tư, làm mất an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến các hoạt động của cộng đồng dân cư tại nơi xảy ra đình công.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan phải thực hiện hoãn đình công trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định hoãn đình công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; phải ngừng đình công trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Sau khi Ban chấp hành công đoàn yêu cầu ngừng đình công theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, người lao động phải trở lại làm việc và được trả lương. Nếu người lao động không trở lại làm việc thì không được trả lương và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của nội quy lao động và các quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời hạn thực hiện quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng trọng tài lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp hòa giải không thành và hết thời hạn hoãn hoặc ngừng đình công theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Ban chấp hành công đoàn được tiếp tục tổ chức đình công nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh và công đoàn cấp tỉnh biết ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tiếp tục đình công.