Agribank triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Ngọc Trâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để hỗ trợ khách hàng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng.

Agribank triển khai các chương trình tín dụng có quy mô lớn với lãi suất ưu đãi
Agribank triển khai các chương trình tín dụng có quy mô lớn với lãi suất ưu đãi

Thực hiện Công văn số 704-CV/ĐUK, ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện các Kết luận ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị “về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội” (Kết luận số 24-KL/TW), “về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (2022 - 2023)” (Kết luận số 25-KL/TW); ngày 16/3/2022, Đảng ủy Agribank đã ban hành văn bản số 651-CV/ĐU-NHNo về việc triển khai Kết luận 24, 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, trong đó, yêu cầu các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị trên toàn hệ thống tập trung triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW “về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” và Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị “về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (2022 - 2023)”, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm triển khai hiệu quả các Kết luận của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank yêu cầu các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị trên toàn hệ thống tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Đảm bảo hoạt động Agribank an toàn, thông suốt, hiệu quả, cùng cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội.

Để hỗ trợ khách hàng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng; Triển khai các chương trình tín dụng có quy mô lớn với lãi suất ưu đãi dành cho mọi thành phần kinh tế, tập trung 5 lĩnh vực ưu tiên trong chính sách tín dụng gồm: nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao.

Tăng cường các ứng dụng thanh toán trên nền tảng công nghệ số, hiện thực hóa lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agribank tại Nghị quyết 01-NQ/ĐU-NHNo ngày 15/12/2020 về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại” và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, tiết giảm chi phí hoạt động gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, miễn, giảm phí dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Đảng ủy Agribank cũng yêu cầu các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau gắn với triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước 2021 - 2025.

Trên cơ sở tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, nắm bắt thông tin, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Đảng ủy Agribank để có giải pháp tháo gỡ, báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.