DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác

27-09-2014 16:27
Kinhtedothi - Ban Kinh tế Trung ương vừa ký Quy chế phối hợp công tác với Bộ Công an.
Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp,  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp có hiệu quả yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

 
Quang cảnh buổi Lễ ký kết.
Quang cảnh buổi Lễ ký kết.
Theo đó, Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự và công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên phối hợp thẩm định các chương trình, đề án phát triển đề án kinh tế - xã hội có liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự và các đề án, dự án bảo đảm an ninh trật tự có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo bảo đảm an ninh, trật tự; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh, trật tự. Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính sách nội bộ, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp an ninh phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
TAG: